( ગુજરાતી ) Best Gujarati Whatsapp Group Link | Top Funny,Friends,Family Gujrati Links


Gujarati Shayri Whatsapp Group Link,Whatsapp Group Link Gujarat Girl,Gujarati News Paper Whatsapp Group Link,Ahmedabad Whatsapp Group Link,Sandesh News Whatsapp Group Link,Rajkot Whatsapp Group Link,

( ગુજરાતી ) Best Gujarati Whatsapp Group Link


🌳🌴લાગણીઓ ની પરિભાષા🌿🌻: https://chat.whatsapp.com/invite/8Ua1ga3a5sp1s99QrzH835
🌳ગુ-જ-રા-તી🍂--ધા-રા🕊: https://chat.whatsapp.com/invite/0DbvuoEQLf88vGgTwLDJuU
🌳✍લાગણીની રસ ધાર: https://chat.whatsapp.com/invite/HhiMOgWPRamJNrzZaOqx8b
🌳👉🏻 Gujarati rasdhar👈🏻:https://chat.whatsapp.com/invite/0SvB2q128Y29UuJ4Jv7xoC
🌳કેવળ તુજ બીજું કોઈ નહીં🌹: https://chat.whatsapp.com/invite/5spM1Of0rsR7M9iidq8WVp
🌳ઘરે થી કામ કરો મને પુછો??:https://chat.whatsapp.com/invite/BbTRxCX6JRa7aR8lXcy1ws
🌳ખેતીવાડી પશુપાલન માહિતી  https://chat.whatsapp.com/invite/9PNUwWpshGG8XxP0XBNRNl
🌳નિ:શબ્દ પ્રેમ: https://chat.whatsapp.com/invite/8fVpbcN81414gqGrnfiwWH
🌳ગુજરાત જનતા પાર્ટી સુ.નગર: https://chat.whatsapp.com/invite/HiIb2TIoupFFe7IryFq0TK
🌳😎 કાઠિયાવાડી રોમિયો 😎: https://chat.whatsapp.com/invite/2RN63IIOa8I6WN5JZfl0u6

2 Comments

  1. https://chat.whatsapp.com/HTs7R9HnfA0LiQebXczOJ5

    ReplyDelete
  2. ગુજરાતી ગેમિંગ ગ્રુપ
    https://chat.whatsapp.com/HTs7R9HnfA0LiQebXczOJ5

    ReplyDelete
Post a Comment
Previous Post Next Post